Delegovanie do volebných komisií - Referendum 2023

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky(ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2020, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany

a politické hnutia:

Sloboda a Solidarita,

SME RODINA,

ZA ĽUDÍ,

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA

ZDOLA,

SMER - sociálna demokracia,

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko,

petičný výbor za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi mestskej časti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda

(do 24. novembra 2022 do 24.00 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčam e požiadať obec (mestskú časť) svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

• meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno    

   doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,

• meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno

doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,

• meno, priezvisko a podpis osoby

- oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

- určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.

 V mene petičného výboru za referendum bude oznámenia o delegovaní členov

volebných komisií podpisovať Mgr. Igor Melicher.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť

v listinnej forme (poštou, osobne) na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Košice- Košická Nová Ves

Mliečna 1

04014 Košice

alebo elektronicky na e-mailovú adresu:

mcknv@netkosice.sk

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo

prostredníctvom pošty. Ak politická strana alebo petičný výbor za referendum doručuje

oznámenie prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci

dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané

na pošte.

Elektronicky sa zasiela oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej

komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy  bolo

oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia

o delegovaní overiť na mestskej časti. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie

odoslané.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov