PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O ŠPECIÁLNE HLASOVANIE

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O ŠPECIÁLNE HLASOVANIE

    

     V súvislosti s konaním voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov (spojené voľby) dňa 29. októbra 2022 v čase od 07:00 do 20:00 Vám oznamujeme, že

o špeciálne hlasovanie je možné požiadať najskôr v pondelok 24 októbra 2022 telefonicky na Miestnom úrade Mestskej časti Košice-Košická Nová Ves na

tel. čísle 055/798 01 01.

      Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať v uvedených  voľbách podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, taktiež aj osoba, s ním žijúca v spoločnej domácnosti.

     Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby výlučne telefonicky v úradných hodinách, v posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb – 28. októbra 2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

     V telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. adresu trvalého pobytu,
  4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
  5. telefonický kontakt.

     Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie: V. Koščová

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov