Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia

Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:


„Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia“

Obstarávateľ, Mesto Košice, v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, predložil Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Košice podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní predmetného strategického dokumentu (ďalej len oznámenie).


Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii č. C/313 3. posch. referátu životného prostredia a energetiky každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia t.j. najmenej do 21.09.2020. Elektronická forma dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk a oznámenie o doručení dokumentu na webovom sídle mesta www.kosice.sk.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice do 15 dní od tohto zverejnenia o doručení oznámenia.

 

Viac informácií:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/koncepcia-rozvoja-mesta-kosice-v-oblasti-tepelnej-energetiky-aktualiza

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov