XXI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 23. 09. 2022

P O Z V Á N K A

     V súlade s § 12 ods. 1) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku VI. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Košická Nová Ves

z v o l á v a m

XXI.  rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

dňa 29. september 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

na   Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,

Mliečna 1, 040 14  Košice

Program:

  1. Otvorenie  zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. III. Zmena programového rozpočtu  na rok 2022 – návrh
  4. Správa kontrolóra o výsledku kontroly
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

          Ing. Michal Krcho                  

             Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov