Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
30.12.2016 Odpredaj parcely KN-C 1205/2 582.00 €
30.12.2016 Hrobové miesta 2016 0.00 €
13.12.2016 DALTON, s.r.o. Zmluva o nájme nehnuteľnosti 0.00 €
30.11.2016 SAMSOM KE, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby 0.00 €
TANS1600225 30.11.2016 U.S.Steel Košice, s.r.o. Dodávka umelého kameniva 0.36 €
2016002222 22.11.2016 Mesto Košice Zverenie majetku mesta do správy - pozemky KN C v k.ú. Košická Nová Ves 2.00 €
2016002221 22.11.2016 Mesto Košice Zverenie majetku mesta do správy - C KN parc.č. 752/001, 752/005, 752/006 na Herlianskej ul., k.ú. Košická Nová Ves 69 852.80 €
2015-12-10/001 21.11.2016 Galarmtech, s.r.o. Dodatok k servisnej zmluve 223.64 €
25.10.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 0.00 €
30-000119770PO2016 19.10.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie 0.00 €
19.10.2016 Centaury Plus, s.r.o. Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko 62 932.54 €
2016001878 05.10.2016 Mesto Košice Kúpna zmluva - pozemok E KN parc. č. 2149/1, 583/501, 666/502, C KN 1107/42, 1107/51, 1107/52, 1107/53, 1107/58, k.ú. Košická Nová Ves 4 800.00 €
27.09.2016 TRI H STAV, s.r.o. Dodatok č. 1 - elektroinštalácia 3 000.00 €
21.09.2016 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb testovania informačného systému Pay by UP 0.00 €
1193/3000/2016 20.09.2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia 82.80 €
01.09.2016 ADM Košice, spol. s r.o. Zmluva o dielo - EZS 0.00 €
13.08.2016 Marek Huppert Prenájom nebytových priestorov - Dodatok č. 2 0.00 €
01.08.2016 Marek Huppert Prenájom nebytových priestorov - Dodatok č. 1 0.00 €
2016001306 15.07.2016 Mesto Košice Kúpna zmluva - Dom smútku 2 266.00 €
30.06.2016 Marek Huppert Prenájom nebytových priestorov 150.00 €
28.06.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o výkone správy majetku obce 0.00 €
20.06.2016 Mgr. Martin Horizral Traktor XT 220 HD 1 500.00 €
14.06.2016 TRI H STAV, s.r.o. Zmluva o dielo - rekonštrukcia bývalej budovy MÚ 20 070.37 €
2016001255 13.06.2016 Mesto Košice Zmluva o fin. spoluúčasti na zabezp. vybudovania chodníka na území MČ Košická Nová Ves 30 000.00 €
27.05.2016 STAVA-KE, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Cintorín - oplotenie - prekládka 3 438.23 €
25.05.2016 PLAYSYSTEM, s.r.o. Zmluva o dielo - detské ihrisko ul. Trnková 8 800.62 €
16.05.2016 Hrobové miesta - nájomné zmluvy - Máj 2016 0.00 €
06.05.2016 Maximus Slovakia, s.r.o. Odpredaj prebytočného majetku - Škoda Felícia 200.00 €
4/2016 04.05.2016 STAVA-KE, s.r.o. Zmluva o dielo - Cintorín - oplotenie 2 632.24 €
30.04.2016 Hrobové miesta - nájomné zmluvy - Apríl 2016 0.00 €
00541/2016-PKZ-K40122/16.00 21.04.2016 Slovenský pozemkový fond Kúpna zmluva 1 641.09 €
18.04.2016 adsupra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 100.00 €
01.04.2016 Slovgram Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov 38.50 €
09.03.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) 84.00 €
29.02.2016 Hrobové miesta - nájomné zmluvy - Február 2016 0.00 €
24.02.2016 Mesto Košice Zmluva o výpožičke 73.39 €
31.01.2016 Hrobové miesta - nájomné zmluvy Január 2016 0.00 €
2015-12-10/001 28.01.2016 Galarmtech, s.r.o. Servisná zmluva 0.00 €
22.01.2016 Satel, s.r.o. Sponzorská zmluva 100.00 €
21.01.2016 Arminius, s.r.o. Sponzorská zmluva 500.00 €
18.01.2016 Erga, s.r.o. Sponzorská zmluva 100.00 €
14.01.2016 TH THERM, s.r.o. Sponzorská zmluva 200.00 €
08.01.2016 Ing. Dušan Slezák Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, PO, PZS 0.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov