Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
29.12.2017 Kúpna zmluva - ul. Čerešňová 0.99 €
29.12.2017 Mesto Košice Zmluva o bud. zmluve o vecnom bremene 0.00 €
29.12.2017 Správa telovýchovných zariadení Kúpna zmluva 13 500.00 €
30.11.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Zámenná zmluva 0.00 €
23.11.2017 Hrobové miesta 2017 0.00 €
17.11.2017 SAMSOM KE, s.r.o. Kúpno-predajná zmluva 11 400.00 €
2017002268 03.11.2017 Mesto Košice Výpožička nebytových priestorov 116.17 €
MK/002/2017 03.10.2017 CESTY KOŠICE, a.s. Oprava miestnej komunikácie - Agátová II. , Herlianska krátka 36 762.24 €
25.09.2017 CESTY KOŠICE, s.r.o. Oprava miestnej komunikácie - ul. Agátová, ul. Ortváňová 44 293.81 €
023/2017/4.3.1. 29.08.2017 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 4 000.00 €
18.08.2017 DVJ Company, s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208 8 600.00 €
28.07.2017 Ing. Michal Kulik, Jana Kuliková Kúpna zmluva 916.32 €
OU-KE_ZM_A-2017-1612_2017 14.07.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice, Komenského 52 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 5 000.00 €
2017001236 14.06.2017 Mesto Košice Zverenie majetku mesta do správy - Oplotenie - cintorín Košická Nová Ves, C KN parc. č. 953/2, 953/4, 953/5, k.ú. KNV 2 341.86 €
2017001228 14.06.2017 Mesto Košice Dodatok č. 1 k zmluve č. 2016002222 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 21.11.2016 2.00 €
12.06.2017 Ing. Pavol Fedorčák, PhD. Zmluva o dielo 1 350.00 €
01.06.2017 NES - PAN & MARADA Development s. r. o. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 1.00 €
01.06.2017 TOFAKO plus, s.r.o. Nájomná zmluva 4 320.00 €
26.04.2017 I & Z Tender, s.r.o. Verejné obstarávanie - Zníženie energetickej náročnosti budovy s.č. 1208 350.00 €
21.02.2017 Literárna spoločnosť Pravé orechové Košicko-novoveské poviedky 4 305.00 €
R_12/2017 17.02.2017 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Zmluva o dielo 274.85 €
11N 11.02.2017 Štátna filharmónia Košice Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb - Ples 519.72 €
07.02.2017 Kosit, a.s. Darovacia zmluva 120.00 €
07.02.2017 Kosit, a.s. Darovacia zmluva - Výročie MČ Košice - Košická Nová Ves 25.6.2017 500.00 €
16022017 01.02.2017 Next Team, s.r.o. Nájomná zmluva 0.00 €
19.01.2017 Slavko Klima Zmluva o nájme nehnuteľnosti 535.00 €
11.01.2017 Kúpna zmluva - rozšírenie cintorína 2 795.00 €
2017000055 09.01.2017 Mesto Košice Zverenie majetku mesta do správy - Športové ihrisko, kolkáreň, k.ú. Košická Nová Ves 81 125.93 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov