Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Zverejnenie zámeru prenájmu zvereného majetku mestskej časti

Podmienky prenájmu zvereného majetku mestskej časti

 

V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN 4/2015  MČ Košice – Košická Nová Ves zverejňuje zámer prenajať majetok

 

Predmet prenájmu:

 

Predmetom prenájmu je:

 

Hospodárska budova súpisné číslo 1233 na parcele 1068/2

 

 

Ostatné podmienky prenájmu:

 

Cenovú ponuku (obálka s označením „NEOTVÁRAŤ“) s navrhovanou cenou za prenájom/mesiac doručia záujemcovia na Miestny úrad MČ Košice – Košická Nová Ves najneskôr  dňa 22. 06. 2016 do 16.00 h. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada. Schválenie vybratých cenových ponúk sa uskutoční na najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva najneskôr do 30. septembra 2016. Vyhlasovateľ  bude písomne informovať víťazného účastníka o prijatí návrhu ako aj účastníkov, ktorí neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Milan Lesňák

                                                                                                                  Starosta

 

 

7. jún 2016

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov