Postup pri podávaní pripomienok k Všeobecne záväzným nariadeniam

1. Spracovateľ návrhu Všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „VZN“/ zabezpečí jeho vyvesenie na úradnej tabuli mesta najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva.


2. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN.


3. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


4. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


5. Na pripomienky uplatnené po 10-dňovej lehote sa nemusí prihliadať.


6. Pripomienky v písomnej forme  možno podať elektronicky a odoslať na adresu mcknv@netkosice.sk, pričom sa odporúča v predmete správy uviesť „Pripomienka k návrhu VZN“.


7. Pripomienku k návrhu VZN možno podať v písomnej forme aj na miestnom úrade – v podateľni alebo ústne do zápisnice /na tlačivo/ v kancelárii prvého kontaktu.


8. Tlačivo na podanie pripomienky k VZN je k dispozícii na MÚ v kancelárii prvého kontaktu, a tiež  na web stránke mestskej časti. 


9. Podaná pripomienka k návrhu VZN je bezodkladne odstúpená na príslušný odbor/útvar miestneho úradu - spracovateľovi návrhu VZN, ktorý spracuje tabuľku na vyhodnotenie pripomienok.


10. Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční pred rokovaním miestneho zastupiteľstva. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.


11. Vyhodnotenie pripomienok sa následne predkladá poslancom miestneho zastupiteľstva v písomnej forme.


12. Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasujú o pripomienkach vznesených k návrhu VZN osobitne.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov