Evidencia obyvateľov

Prihlásenie k pobytu:

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter.

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvale žiť v zahraničí, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni.

Postup pri vybavovaní:

Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu. Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo na splnomocnenie inej osoby s osvedčeným podpisom.

 

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doniesť:

• platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze § 13 zákona 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch,

• výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu,

(zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR v znení neskorších predpisov § 3 ods. 8 písm. c), nesmie byť z internetu ale priamo z katastra nehnuteľnosti, vyhláška úradu geodézie a kartografie a katastra č. 461/2009 Z. z. § 60 ods. 1, ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam  - katastrálny zákon),
• písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) v mieste ohlasovne pred pracovníkom ohlasovne.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak sa prihlasuje:

1. vlastník alebo spoluvlastník,
2. manžel/-ka alebo nezaopatrené dieťa/deti vlastníka/spoluvlastníka/ alebo nájomcu,
3. za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený úplne alebo čiastočne spôsobilosti na právne úkony, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník (treba doniesť: - rozhodnutie príslušného súdu o danej veci, originál k nahliadnutiu - originál rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu),
4. pri hlásení trvalého pobytu predloží ten, kto hlási trvalý pobyt doklady uvedené v §3 ods.8 zákona 253/1998 Z. z. za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási.

Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov), na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení dokladov PZ.

 

K prihláseniu na trvalý pobyt na mestskú časť § 5 je potrebný:

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g), a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 až 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá:

- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o OP z príslušného oddelenia policajného zboru,
- potvrdenie o trvalom pobyte z ohlasovne miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov), na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení správnej služby PZ.

 

K prihláseniu novonarodeného dieťaťa na trvalý pobyt je potrebné:

• rodný list dieťaťa originál k nahliadnutiu vydaný matrikou Slovenskej republiky alebo osobitnou matrikou MV SR,

• platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) jedného z rodičov, pokiaľ majú trvalý pobyt rovnaký,
keď rodičia nemajú trvalý pobyt rovnaký, predkladá sa platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) matky, kde je dieťa prihlásené na adresu trvalého pobytu matky.

Na základe žiadosti zákonného zástupcu ohlasovňa vydá potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov