Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Zásady poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi.

Mestská čast Košice – Košická Nová Ves môže poskytovať z rozpočtu MČ v zmysle § 15 a § 24 ods.1, písm. a), bod 10 zákona NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v mestskej časti jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (ďalej JDHN).

Pre poskytovanie JDHN platia nasledovné zásady:
Mestská časť poskytne žiadateľovi JDHN
1. spravidla jedenkrát ročne /vo výnimočných prípadoch a po schválení miestnym zastupiteľstvom sa môže dávka poskytnúť aj po deviatich mesiacoch/
2. na výdavky spojené s nevyhnutným ošatením do výšky preukázaných skutočných nákladov, max. do výšky 66, 00 € (1 988,- Sk),
3. na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa do výšky preukázaných skutočných nákladov, max. do výšky: pre žiaka ZŠ 33,00 € ( 994,- Sk), pre študenta SŠ a VŠ 66,00 € (1 988,- Sk),
4. na mimoriadne liečebné náklady a pod. do výšky preukázaných skutočných nákladov, max. do výšky 66,00 € (1 988,- Sk), MiZ splnomocnuje sociálnu komisiu v čase aktuálneho posudzovania žiadostí o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, schváliť po posúdení žiadostí príspevok do výšky 66,00 € (1 988,- Sk) s tým, že predseda sociálnej komisie zabezpečí informáciu na najbližšom zasadnutí MiZ a neprekročí stanovený limit v rozpočte MČ pre tento účel.

Mestská čast Košice – Košická Nová Ves vydá v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a nasledujúcich zmien a doplnení do 30 dní rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Schválil: Ing. Dušan Petrenka – starosta MČ
Dňa: 02. 01. 2009

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov