Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Ponuka nehnuteľného a hnuteľného majetku MČ

 Ponuka nehnuteľného  a hnuteľného majetku

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves  priamym predajom

 

 

     Mestská časť Košice – Košická Nová Ves týmto ponúka nehnuteľný a hnuteľný  majetok Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na priamy predaj v zmysle § 9a písm. c  zákona č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorých zostatková cena (odpisovaný majetok) a obstarávacia cena (pozemky) je 524 613,92 Eur:

 

    LV

Katastrálne územie

Parcela CKN

Celková výmera m2

Druh pozemku

307

Košická Nová Ves

1107/42

1589

Zast. plochy a nádvoria

 307

Košická Nová Ves

1107/51

88

Zast. plochy a nádvoria

307

Košická Nová Ves

1107/52

162

Zast. plochy a nádvoria

307

Košická Nová Ves

1107/53

73

Zast. plochy a nádvoria

307

Košická Nová Ves

1107/58

947

Zast. plochy a nádvoria

 

združený objekt ČOV súpisné číslo - na parcele CKN 1107/51, evidovaný na LV 1984

technologická časť ČOV

 

Hnuteľný majetok:

P.č.

Názov hnuteľného majetku

Materiál

DN  (mm)

Merná jednotka v (m)

ulica

1

Splašk. kanalizácia

PVC

300

1304,59

Ortváňová 

2

Splašk. kanalizácia         uličné stoky

PVC

300

404,50 

Herlianska ul.

3

Splašk. kanalizácia           zberač „BD“ 

PVC

300

919,30 

 

4

Stoka „A“

PVC

300

 1 323,29

 

5

Stoka „AA“

PVC

300

    923,10

 

6

Stoka „AC“

PVC

300

    893,54

 

7

Stoka „B“

PVC

200

    139,00

 

8

Stoka „B“

PVC

300

   1 290,93

 

9

Stoka „BA“

PVC

300

154,70

 

10

Stoka „BD-3“

PVC

300

38,32

 

11

Stoka „BE“

PVC

300

27,29

 

12

Stoka „BE“

PVC

200

77,33

 

13

Stoka „BF“

PVC

300

17,10

 

14

        Stoka „BF“

PVC

200

233,90

 

 

 

PVC

300

7 296,66

 

 

 

PVC

200

450,23

 

 

      

 

 

7 746,89 m

 

 

                                                                                              Ing. Milan Lesňák

                                                                                                     starosta

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov