Evidencia obyvateľov

K vydaniu rozhodnutia o pridelení súpisného čísla:

Rozhodnutie obce o pridelení  orientačného a popisného čísla konkrétnej budove sa vydáva na základe žiadosti stavebníka, ktoré obsahuje predpísané náležitosti:
1. meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
2. predmet žiadosti,
3. označenie budovy a termín dokončenia
4. k prílohám je potrebné doložiť:
o doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve  k pozemku, prípadne čestné vyhlásenie,
o kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
Tabuľku so súpisným číslom obstará obec (MČ) na vlastné náklady.
Tabuľku s orientačným číslom obstará na vlastné náklady stavebník.

Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom zabezpečuje taktiež stavebník na vlastné náklady.
Tabuľka so súpisným a tabuľka s orientačným číslom sa umiestnia vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Stavbám, ktorým užívacie povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť do 1.10.1976 a ktoré boli v minulosti očíslované, bude na základe písomnej žiadosti vydané oznámenie o stavbe. K žiadosti je potrebné doložiť kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) a v prípade, že je od stavby k dispozícii len právny doklad (dedičské konanie, registrovaná kúpna zmluva) je možné priložiť tento doklad.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov