Evidencia obyvateľov

K osvedčeniu podpisu na listine a k osvedčeniu fotokópie listiny potrebuje občan predložiť:

- platný občiansky preukaz alebo cestovný pas( povolenie na pobyt pre cudzinca)
- listinu k podpisu (osvedčenie podpisu)
- originál a fotokópiu listiny na osvedčenie (osvedčenie fotokópie listiny)
Obec nevykonáva osvedčovanie:
- ak ide o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine (okrem listín do ČR)
- odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a odborných preukazov
- ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva, výpisy z bánk, účtovné doklady)
- ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou (suchá pečať)
- ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to treba odborné posúdenie (mapy, geometrické plány)
-ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku ( okrem českým listín)

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov