Evidencia obyvateľov

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebný:

• platný doklad totožnosti (občiansky preukaz), 

• súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo časti budovy (bytu) priamo pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčeným podpisom,
• list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu, nesmie byť z internetu ale priamo z katastra nehnuteľností, vyhláška úradu geodézie, kartografie a katastra SR č.461/2009 Z.z. § 60 ods.1.

Po splnení podmienok ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o prechodnom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov